ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
641001000001
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นางสาวเยาวลักษณ์ กังก๋ง
01/05/2563 - 31/08/2563
11
2
156-162
0.60