ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000087
กระบวนการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพของครูผู้ช่วย
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
นางธัชญา แสงศรี
01/10/2557 - 31/12/2557
16
4
-
0.80