ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641001000002
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่างฝีมือทหารต่ำกว่ามาตรฐานประกันคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.อโนมา ศิริพานิช
จ่าสิบเอกณรงฤทธิ์ แตงอ่ำ
01/10/2563 - 31/12/2563
33
116
60-69
0.60