ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
641001000003
การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน สำนักงานคณบดีแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ วัฎจักรบริหาร PAOR ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายภูเบท อินทขันตี
01/01/2564 - 30/04/2564
12
1
11-19
0.60