ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
641001000004
การพัฒนาและประเมินรูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะการส่งเสริมการอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมสังกัดวิทยาลัยเทคนิค
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นายสามารถ สว่างแจ้ง
01/01/2564 - 30/04/2564
12
1
39-47
0.60