ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
641004000001
การพัฒนาระบบการนิเทศการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
น.ส.สาริศา พิชัยฤกษ์
01/09/2563 - 31/10/2563
8
5
1912-1920
0.80