ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
641004000002
การพัฒนานักฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายอาวุธ ศิลาเกษ
01/01/2563 - 30/04/2563
11
1
158-166
0.60