ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
641004000006
การพัฒนาบทเรียนมอดูลวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะสาขาแอนิเมชัน
วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
นางสาวภาวพรรณ ขำทับ
01/01/2563 - 31/03/2563
32
113
22-29
0.60