ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
641004000007
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้การฝึกหัดทางปัญญาจากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวภาวพรรณ ขำทับ
01/01/2563 - 30/04/2563
11
1
21-28
0.60