ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000009
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดระบบการฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรมโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
01/07/2558 - 30/09/2558
27
95
81-88
0.60