ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000088
การพัฒนาครูฝึกช่างอุตสาหกรรมสำหรับคนหูหนวก
วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
นางนาตยา แก้วใส
01/05/2557 - 31/08/2557
24
2
-
0.80