ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
641004000008
การพัฒนาโมดูลการฝึก เรื่องระบบนิวเมติก พื้นฐาน สำหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายภราดร เสถียรไชยกิจ
01/01/2563 - 30/04/2563
11
1
120-128
0.60