ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
641004000009
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
พรสรัญ ชัยยา
01/01/2563 - 30/04/2563
11
1
140-148
0.60