ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
641004000011
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
นางกัลยา อุบลทิพย์
น.ส.พรสวรรค์ จันทะคัด
01/01/2563 - 30/04/2563
11
1
187-196
0.60