ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - อื่นๆ
641004000012
การศึกษาปัญหาและความต้องการที่มีต่อการตัดสินใจในการทำงานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
น.ส.พรสวรรค์ จันทะคัด
01/01/2563 - 30/04/2563
2
1
12-22
0.40