ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
641004000013
การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะแรงงาน สำหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตำรรมเพื่อสังคม" ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายภราดร เสถียรไชยกิจ
น.ส.โสภิตา สุวุฒิโฑ
06/02/2563 - 07/02/2563
0.20