ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
641004000014
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายภราดร เสถียรไชยกิจ
น.ส.โสภิตา สุวุฒิโฑ
06/02/2563 - 07/02/2563
0.20