ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
641004000015
การพัฒนาวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนสาขาแอนิเมชัน
วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
นางสาวภาวพรรณ ขำทับ
01/04/2563 - 30/06/2563
32
114
46-53
0.60