ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
641004000016
การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายกรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
อุบลรัตน์ หริณวรรณ
01/05/2563 - 31/08/2563
11
2
77-85
0.60