ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
641004000017
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสาขาแอนิเมชัน
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
นายกรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
นางสาวภาวพรรณ ขำทับ
01/09/2563 - 31/12/2563
11
3
134-142
0.60