ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000089
การพัฒนารูปแบบเฟรมเวิร์คธนาคารข้อสอบบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายปิยะ ถิรพันธุ์เมธี
01/09/2557 - 30/09/2557
8
2
-
0.60