ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
641004000018
เทคโนโลยีทางปัญญาเพื่อการศึกษาอัจฉริยะ
วารสารปัญญาภิวัฒน์
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์
01/09/2563 - 31/12/2563
12
3
315-328
0.80