ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
641004000026
The Social-Emotional Learning Process to Develop Practicing Skills for Hands-on Students
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY
Panita Wannapiroon

Kridsanapong Lertbumroongchai
01/07/2563 - 31/07/2563
8
597-602
0.80