ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000090
การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิดทัลทาง
วารสารเกษมบัณฑิต
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นางจักรีรัตน์ แสงวารี
01/07/2557 - 31/12/2557
15
2
-
0.80