ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
641004000033
The Architecture of Intelligent Career Preduction System based on the Cognitive Technology for Producing Graduates to the Digital Manpower
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS
Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Mr.PONGSATON PALEE
01/01/2563 - 31/12/2563
12
115-121
1.00