ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000091
โปรแกรมตรวจวัดประสิทธิภาพและควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สําหรับการอนุรักษ์พลังงาน
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
สุรศักดิ์ สวัสดิรักษ์กุล
01/01/2560 - 30/06/2560
6
1
122-129
0.80