ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
641005000023
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ความรู้สึกโดยใช้เทคนิคการรวมกลุ่มเพื่อจำแนกข้อมูล
วารสารวิจัย มข (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
นายพิชญะ พรมลา
01/10/2563 - 31/12/2563
20
4
0.80