ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
641005000024
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอนบนเว็บแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะโดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ในรายวิชาขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Vol. 11 No. 1 January – April, 2020
ดร.กฤช สินธนะกุล
01/01/2563 - 30/04/2563
11
1
0.40