ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
641005000025
การเปรียบเทียบระหว่างกำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริมในคอนกรีตกำลังปกติและคอนกรีตกำลังต่ำ
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 15
ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ บุญมี
นายภูวดล ใยยินดี
25/03/2563 - 27/03/2563
0.20