ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000094
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรสำหรับธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบริการ
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว
กุลประวีณ์ ศิริภูริพลังกร
01/07/2557 - 30/09/2557
26
91
71-77
0.60