ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
641005000027
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนงานก่อสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft office Project โดยวิธีผสมผสาน
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด
นายฆนากานต์ มาศโอสถ
25/03/2563 - 25/03/2563
0.20