ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
641005000028
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมRevit โดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
นายสุรวุฒิ แซกรัมย์
25/03/2563 - 25/03/2563
0.20