ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000095
การพัฒนาสมรรถนะแรงงานใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม
สุภัททา ปิณฑะแพทย์
01/10/2557 - 31/12/2557
27
92
62-69
0.60