ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000017
On error estimations of Simpson is second type quadrature formula
Mathematical methods in the applied sciences
Phatiphat Thounthong
Poom Kumam
01/11/2563 - 30/11/2563
1.00