ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610328000014
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิค
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ดร.สันติ หุตะมาน
26/11/2558 - 26/11/2558
0
-
0.20