ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610402000008
การศึกษาอิทธิพลของรัศมีปลายพันช์ของกระบวนการขึ้นรูปแบบรีดไหลกลับหลังสำหรับถ้วยทรงกระบอกผนังบาง
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
นายอภิชาติ ศรีประดิษฐ
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
103-108
0.20