ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610402000016
การสร้างชุดประลองการควบคุมระดับน้ำ โดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดีและฟัซซีผ่านโปรแกรมแลปวิว
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
ดร.สันติ หุตะมาน
นายมนตรี เตียวเจริญพร
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
69-74
0.20