ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000022
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น สำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
01/09/2558 - 31/12/2558
25
3
459-466
0.80