ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610403000053
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
น.ส.น้ำหนึ่ง ทรัพย์สิน
01/07/2556 - 31/12/2556
4
2
-
0.60