ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610417000031
ผลการประเมินภาวะทางการยศาสตร์ในการทำความสะอาดมูลแพะของเกษตรกรด้วยเครื่องกวาด
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
บัญชา สัจจาพันธ์
วีรชัย มัฎฐารักษ์
กันตภณ มะหาหมัด
05/07/2555 - 06/07/2555
-
-
101-106
0.20