ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000032
การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์- เว็บเควส์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางการคิด
วารสารบรรณศาสตร์ มศว. ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
นางสุทิพย์ เป้งทอง
01/01/2555 - 30/06/2555
5
1
-
0.60