ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610419000020
ศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานที่มีต่อการไฟฟ้านครหลวง
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รวีวรรณ ชินะตระกูล
นายเรวัตร ขาวสำอางค์
01/02/2555 - 31/05/2555
11
2
-
0.80