ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
620502000004
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมระบบ BIM ด้วยวิธีผสมผสาน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
นางสาวจิรวดี จิรเจริญ
18/07/2560 - 20/07/2560
2017
845-851
1.00