ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620701000066
การพัฒนาหลักสูตรเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้วิธีผสมผสาน
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายพีลิน สกุณา
01/09/2561 - 31/12/2561
9
3
0.80