ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
630428000001
การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายสายพิน หลวงพน
01/07/2562 - 31/12/2562
12
2
59-66
0.60