ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
641005000021
ระบบควบคุมสายพานลาเลียงอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
ประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัมนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12
ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายวีระพล ศรีเมือง
26/05/2563 - 27/05/2563
0.20