ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610604000004
การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นายนิติ นาชิต
01/07/2560 - 30/09/2560
3
180-197
0.80